شرایط

توجه: متقاضیان می توانند پس از اتمام دوره و قبل از دریافت مدرک تحصیلی یا دفاع از پایان نامه خود، درخواست پذیرش در دانشگاه را داشته باشند. اما این پذیرش منوط به دریافت مدرک تحصیلی یا دفاع از پایان نامه قبل از پایان ترم و ثبت نام است. پذیرش متقاضی در صورتی لغو می شود که متقاضی، قبل از ثبت نام نهایی مدرک تحصیلی یا دفاع را ارائه نمی دهد.

مدارک اخذ شده باید به تایید وزارت آموزش/آموزش عالی و وزارت امور خارجه کشور متبوع متقاضی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد. ارائه اصل مدارک تحصیلی، هنگام حضور در دانشگاه الزامی است.