خدمات بیمه‌ای

کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند. ۶ درصد از هزینه بیمه بر عهده بیمه گر و ۴۰ درصد بر عهده دانشجو می باشد. دانشجویان می توانند با مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد از تسهیلات ویژه دانشجویی دانشگاه استفاده کنند.