درخواست تغییر رشته باید قبل از شروع ترم به دانشگاه داده شده و مورد موافقت شورای آموزش دانشگاه قرار گیرد. دانشجویانی که بورسیه الف هستند در صورت موافقت با تغییر رشته آنها، نوع بورسیه به ب تغییر پیدا خواهد کرد.