مدت مجاز تحصیل هر دانشجو در مقطع کارشناسی، ۸ ترم(۴ سال) ، برای مقطع کارشناسی ارشد، ۴ ترم(۲ سال) و برای مقطع دکتری، ۶ ترم(۳ سال) می باشد. در صورت حضور در دوره یادگیری زبان فارسی، مدت دوره به طول دوره تحصیلی اضافه می شود.

 دانشجو می تواند حداکثر یک نیمسال،  از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود. بدیهی است دانشجویان بورسیه الف در صورت گرفتن مرخصی تحصیلی، ترم مازاد را باید مانند بورسیه ب شهریه پرداخت کنند.