مدیر گروه حقوق خصوصی
اعضاء هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
معرفی رشته حقوق خصوصی

این گروه با توجه به پیوند عمیق با فقه اسلامی در کشورهای اسلامی، به موضوعاتی همچون قواعد حقوقی، روابط افراد جامعه با یکدیگر و روابط متقابل افراد با دولت‌ها، با تکیه بر اصول و مبانی فقهی و متون قانونی می‌پردازد و نیز تلاش می‌کندبا استفاده از رویکرد تطبیقی در تدریس و تدوین پایان‌نامه‌های دانشجویی، امکان توسعه ادبیات حقوقی کشور‌ها و آشنایی بیشتر دانشجویان با حقوق کشور‌های مختلف را فراهم سازد. علاوه بر این دانشجویان این رشته با موضوعاتی چون حقوق بین‌الملل خصوصی، داوری بین المللی، متون حقوقی و حقوق تجارت آشنا خواهند شد.