مدیر گروه علوم اقتصادی
اعضاء هیأت علمی گروه علوم اقتصادی
معرفی رشته اقتصاد اسلامی
این گروه با هدف ارتقاء سطح علمی و دانش اقتصاد اسلامی در عرصه‌های ملّی و بین‌المللی و با توجه به نیاز کشورهای اسلامی، به موضوعاتی همچون نسبت بازارهای مالی و پولی با احکام شریعت، چگونگی منطبق نمودن سیستم پولی و ساختارهای اقتصادی کشورهای اسلامی با احکام و فقه اسلامی، توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و نابرابری اقتصادی درجوامع اسلامی و تبیین قواعد و ساز و کارهای اقتصادی اسلامی برگرفته از مبانی و اصول و احکام اسلام در قالب رشته اقتصاد اسلامی مصوّب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ایران می‌پردازد. برخی از موضوعات مورد مطالعه در این گروه عبارتند از: اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، مبانی اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد سنجی