Nulled24

کتاب سقوط تعهدات در حقوق افغانستان و تطبیق آن با حقوق ایران، عراق و مصر منتشر شد

کتاب سقوط تعهدات در حقوق افغانستان و تطبیق آن با حقوق ایران، عراق و مصر منتشر شد

شروع

6 اردیبهشت 1400 - 7:30 pm

پایان

کتاب سقوط تعهدات در حقوق افغانستان و تطبیق آن با حقوق ایران، عراق و مصر توسط جناب آقای دکتر محمد امامی پور، عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السلام) در 145 صفحه نوشته شده است.

در ایــن کتاب نویسنده هریــک از اســباب ســقوط تعهــد را به صــورت تفصیلــی مــورد بررسی قــرار داده و ســرانجام مــوادی را به عنــوان دســتاورد تحقیــق بــرای تکمیــل مــواد قانــون مدنــی پیشــنهاد داده. با توجه به اینکه نحوه سقوط تعهدات مدنی از مباحث مهم حقوق مدنی است و از آنجایی که قانون مدنی ایران بیش از هشتاد سال قبل تدوین شده و در آن زمان با ملاحظه قوانین برخی کشورها مانند فرانسه و سوئیس و الهام از فقه امامیه، قانونگذاری صورت گرفته؛ نویسنده معتقد است اکنون پس از گذشت این مدت طولانی، بار دیگر با مطالعات تطبیقی مسائل جدید حقوقی و نیازهای فعلی جامعه توسط قانونگذار تقنین شود و پژوهشهای تطبیقی، بهترین و مؤثرترین شیوه جهت بازبینی و رفع نقایص مواد مربوط به سقوط تعهدات می باشد. هدف نویسنده، آشناسازی حقوقدانان ایرانی و کشورهای همسایه با این مبحث مهم حقوق مدنی است که شــفافیت و کامــل بــودن قانــون علاوه بر اصلاح قوانین کشور موجــب اســتقرار نظــم در معامـلـات و کاهــش اختلافـات در تفسـیر آن می شـود از ایـن رو مطالعـه تطبیقـی قوانیــن مدنــی عــراق و افغانســتان کــه بــا تفصیــل بیشــتری بــه اســباب ســقوط تعهــدات پرداخته انــد، کمــک شــایانی بــه تکمیــل و شفافســازی مــواد قانــون مدنــی فعلــی ایــران خواهــد نمود.