نخستین نشست کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه به همت معاونت پژوهشی و فناوری و موسسه پژوهشی میراث مکتوب در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)  نخستین نشست تخصصی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه از سلسله نشست های میراث مشترک ایران و افغانستان تحت عنوان ” گذری بر تاریخ فرهنگ و ادب هرات” به همت معاونت پژوهشی و فناوری و موسسه پژوهشی میراث مکتوب در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار می شود.

سخنرانان این نشست دکتر محمد سرور مولایی و دکتر علی رواقی، از اعضاء پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

قابل ذکر است این نشست روز سه شنبه 14 آبان 1398 از ساعت 14 الی 16 در ساختمان شماره یک دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد .