رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) اعضاء شورای انضباطی بدوی دانشگاه را برای مدت دو سال منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) روز  شنبه 18 آبان 1398، دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با صدور احکامی جداگانه اعضاء شورای انضباطی بدوی دانشگاه را برای مدت دو سال منصوب کرد.

متن احکام  صادره به  شرح زیر است:

حجّت الاسلام و المسلمین سیّد صادق پیشنمازی

استادیار محترم گروه فلسفه و کلام اسلامی

نظر به صلاحیّت، تجربه و توانمندی جنابعالی و به استناد بند 2 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان، به موجب این حکم به عنوان عضو هیأت علمی(گروه معارف) در شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.

حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد عابدین بزرگی

استادیار محترم گروه فلسفه و کلام اسلامی

نظر به صلاحیّت، تجربه و توانمندی جنابعالی و به استناد بند 4 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان، به موجب این حکم به عنوان عضو هیأت علمی در شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.

جناب آقای علی درویشی

معاون محترم اداری و مالی

نظر به صلاحیّت، تجربه و توانمندی جنابعالی و به استناد بند 1 از ماده 2  و تبصره 4 از ماده 10 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان وبا توجه به انتقال مدیریت دانشجویی به معاونت اداری و مالی طبق مصوبه هیات امنا ، به موجب این حکم به عنوان رئیس  شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.

جناب آقای دکتر امید رستمی غازانی

استادیار محترم گروه حقوق جزاء و جرم شناسی

نظر به صلاحیّت، تجربه و توانمندی جنابعالی و به استناد بند 3 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان، به موجب این حکم به عنوان عضو هیأت علمی(گروه حقوق) در شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.

جناب آقای امیر تعالی نژاد

رییس محترم اداره خدمات دانشجویی

نظر به صلاحیّت، تجربه و توانمندی جنابعالی و به استناد بند 6 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.