گزارش تصویری / انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) انتخابات کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشگاه  روز شنبه مورخ 1398/09/02 برگزار شد.