اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم خاتمه مطهر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم خاتمه مطهر

عنوان پایان نامه

بررسی مبانی اقتصاد خانواده از دیدگاه اندیشمندان مسلمان دوران میانه

زمان برگزاری

شنبه  – 1398/07/20

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 6

ساعت برگزاری

12:30

استاد راهنما

دکتر  محسن زنگنه

استاد داور

دکتر محمد غفاری فرد 

استاد داور

 دکتر عباسعلی ابو نوری