جلسه سخنرانی با موضوع جایگاه زن در تاریخ و تمدّن ایران