اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای رمضان صفدری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای رمضان صفدری

عنوان پایان نامه

بررسی شاخص های توسعه اقتصاد متعارف از دیدگاه امام علی (ع)؛ با تاکید بر شاخص توسعه انسانی

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/07/30

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

8:15 صبح

استاد راهنما

دکتر صادقعلی موحدمنش

استاد داور

دکتر محمد غفاری فرد 

استاد داور

 دکتر عباسعلی ابو نوری