اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصطفی عابدزاده

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصطفی عابدزاده

عنوان پایان نامه

مطالعه تطبیقی حدود واختیارات قضات در کیفردهی در حقوق افغانستان وایران

زمان برگزاری

چهارشنبه  – 1398/08/01

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

16:00 

استاد راهنما

دکتر جعفر صادق منش

استاد داور

دکترامید رستمی غازانی