اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل شهامت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل شهامت

عنوان پایان نامه

تاریخ بدخشان درسده های دهم تا سیزدهم هجری (910 – 1207ق)

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/07/30

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

13:30 

استاد راهنما

دکترمحمّدرضا زارع خورمیزی

استاد داور

دکتر محمدرضا ابویی مهریزی

استاد داور

دکترعلی بیات