اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد امین شیخ زاده

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد امین شیخ زاده

عنوان پایان نامه

برسی عوامل شکل گیری تروریسم جدید در افغانستان جدید در افغانستان پس از سپتامبر       2001  

زمان برگزاری

چهارشنبه  – 1398/08/01

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

8:00 

استاد راهنما

دکترمحمدرضا دهشیری

استاد داور

دکترجلال درخشه