اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای قاسم رضایی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای قاسم رضایی

عنوان پایان نامه

تاریخ اجتماعی بامیان از دوره احمدشاه ابدالی تا دوره حامد کرزای  

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/07/30

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

15:00 

استاد راهنما

دکترمحمّدرضا زارع خورمیزی

استاد داور

دکتر محمدرضا ابویی مهریزی

استاد داور

دکترعلی بیات