اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم عادله رحمتی

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم عادله رحمتی

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی مکانیزم انتقال سیاست های پولی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی: رویکرد پویایی سیستمی

زمان برگزاری

شنبه  – 1398/08/11

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

12:30 

استاد راهنما

دکتر محمد غفاری فرد

استاد داور

دکتر رضا یوسفی

استاد مشاور

دکتر حسین رضایی