اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالواحد حیدری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالواحد حیدری

عنوان پایان نامه

نقش رسانه ها در برساخت سیاست، مطالعه موردی بازنمایی انتخابات ریاست جمهوری 2014 افغانستان در خبرگزاری ایرنا و بی بی سی فارسی

زمان برگزاری

یکشنبه  – 1398/08/12

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

12:00 

استاد راهنما

دکتر روح الامین سعیدی

استاد داور

دکتر ابوذر گوهری مقدم

استاد داور

دکتر علی بغیری