اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی آغا ابراهیمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی آغا ابراهیمی

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی ایفای دین در نظام حقوقی افغانستان و ایران

زمان برگزاری

دوشنبه  – 1398/08/20

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

17:00 

استاد راهنما

دکتر محمد امامی پور

استاد داور

دکتر شرافت پیما

استاد داور

دکتر صفری