اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای مظهر حسین

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مظهر حسین

عنوان پایان نامه

بررسی و تاثیر شوک های خارجی(تاکید برشوک های نفتی) برتاب آوری اقتصادی پاکستان

زمان برگزاری

دوشنبه  – 1398/08/20

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

10:30 صبح

استاد راهنما

دکتر محسن زنگنه

استاد داور

دکتر ابو نوری

استاد داور

دکتر غفاری فرد