اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملکه باقری

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملکه باقری

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی علل و پیامدهای حس گرایی از منظر دیوید هیوم و آیت الله جوادی آملی 

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/08/21

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه 

ساعت برگزاری

15:00 

استاد راهنما

دکتر سید عابدین بزرگی

استاد داور

حجّت الاسلام سید صادق پیشنمازی

استاد داور