اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید مصطفی احمدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید مصطفی احمدی

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی برهان تمانع در اندیشه فخررازی و علامه جوادی آملی

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/08/21

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه 

ساعت برگزاری

13:00 

استاد راهنما

حجّت الاسلام سید صادق پیشنمازی

استاد داور

حجّت الاسلام اسدالله مصطفوی

استاد داور

دکتر خطیری