اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلام نیکپا

جلسه دفاع از پایان نامه آقای غلام نیکپا

عنوان پایان نامه

انسان اقتصادی در مکتب نئوکلاسیک  و اقتصاد رفتاری

زمان برگزاری

دوشنبه  – 1398/08/27

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه 

ساعت برگزاری

10:30 

استاد راهنما

دکتر ابونوری

استاد داور

دکتر غفاری

استاد داور

دکتر زنگنه