اطلاعیه – قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم (در خصوص تکمیل فرم پژوهشگر برتر)

نظر به برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر از میان استادان و دانشجویان درهفته پژوهش مقتضی است که استادان و دانشجویان محترم پس از مراجعه به سایت دانشگاه (اداره خدمات پژوهشی) نسبت به تکمیل فرم های مربوط و ارائه ی ضمائم و مستندات علمی خود،( استادان مراتب را به معاونت پژوهشی و دانشجویان موارد (فرم ها و اسناد علمی) را به مدیران گروه ها) ارسال نمایند تا پس از بررسی و ارزیابی های لازم در هفته پژوهش به پاسداشت تحقیق و دانش از مقام علمی ایشان تقدیر بعمل آید.

بدیهی است آخرین فرصت جهت تکمیل فرم ها و ارائه اسناد ومنضمّات علمی 15 آذر ماه می باشد!