اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای خلیل پیام

جلسه دفاع از پایان نامه آقای خلیل پیام

عنوان پایان نامه

مطالعه تطبیقی حق برخورداری از وکیل در حقوق افغانستان و ایران

زمان برگزاری

چهار شنبه  – 1398/09/06

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس شماره 1 

ساعت برگزاری

15 

استاد راهنما

دکتر سید حسین قاضی زاده

استاد داور

دکتر امید رستمی غازانی

استاد داور

دکتر سلمان عمرانی