اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  زهرا حسینی

عنوان پایان نامه

نقش زنان درتثبیت صلح، بررسی موردی افغانستان

زمان برگزاری

چهارشنبه  – 1398/09/06

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس شماره 6 

ساعت برگزاری

13:30

استاد راهنما

دکترروح الامین سعیدی

استاد داور

دکتر رضا خراسانی

استاد داور

دکترجلال درخشه