اطلاع رسانی در خصوص برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی

قابل توجه دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشکده علوم اسلامی و دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری اولین جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی روز دوشنبه 18آذر ماه 1398 برگزار می گردد.

دانشکده علوم اسلامی ساعت 13 کلاس 1 ساختمان اصلی (استاد دکتر محمدی)

دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری ساعت 13 کلاس 6 ساختمان اصلی (استاد دکتر غفاری فرد)

قابل ذکر است  حضور تمامی اعضا الزامی بوده و کسانی که جزء شورای مرکزی ثبت نام نموده اند در صورت غیبت حذف خواهند شد.

 

امور فرهنگی