اطلاعیه قابل توجه دانشجویانی که در کارگاه فن بیان و مقاله نویسی ثبت نام کرده اند

 

اولین جلسه کارگاه فن بیان، چهارشنبه 20 آذر 1398 و باقی جلسات شنبه ها ساعت 13 کلاس شماره 1 واقع در ساختمان اصلی توسط دکتر نادعلی زاده برگزار می شود.

کارگاه مقاله نویسی یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 13 کلاس 1 در ساختمان اصلی توسط دکتر محمدی برگزار می شود.

امور فرهنگی