اصلاحیه اطلاعیه شماره 2-98 معاونت آموزشی و پژوهشی ” آخرین مهلت تکمیل اطلاعات پایان اردیبهشت 1398″

اصلاحیه اطلاعیه شماره 2-98 معاونت آموزشی و پژوهشی ” آخرین مهلت تکمیل اطلاعات پایان اردیبهشت 1398″

اطلاعیه شماره 2-98 معاونت آموزشی وپژوهشی

بسیار مهم و فوری

قابل توجه دانشجویانی که اطلاعات شخصی خود را در سامانه آموزش تکمیل نکرده اند

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که اطلاعات شخصی خود را در سامانه آموزش تکمیل نکرده اند می رساند، جهت جلوگیری از حذف از سامانه آموزشی دانشگاه و پیامدهای ناشی از آن شامل (عدم انتخاب واحد، عدم شرکت در آزمون، عدم صدور مدرک و …) تا پایان اردیبهشت (1398/02/31) فرصت دارند نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خود در سامانه آموزش اقدام نمایید.

دسترسی مستقیم به سامانه آموزش

اداره خدمات آموزشی