جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز الله فرهمند

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز الله فرهمند

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز الله فرهمند با عنوان  « بررسی کارایی سیاست پولی بانک مرکزی در اقتصاد افغانستان در چهار چوب مدل(ARDL)  » شنبه 1398/04/29 ساعت 16:00 استاد راهنما: دکتر  مهدی صادقی شاهدانی استاد داور:   دکتر محمد ادامه مطلب

جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدرالله افشاری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدرالله افشاری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدرالله افشاری با عنوان  « آرایه های لفظی و معنوی در اشعار آیینی ریاضی یزدی » دوشنبه 1398/04/24 ساعت 11:30 استاد راهنما: دکتر مسلم نادعلی زاده استاد داور: دکتر منوچهر دانش پژوهان استاد داور: دکتر رضا بیات  محل ادامه مطلب

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی حسنی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی حسنی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی حسنی با عنوان  « بررسی مبانی اقتصاد رفتاری در اقتصاد اسلامی » دوشنبه 1398/04/24 ساعت 14:00 استاد راهنما: دکتر  محسن زنگنه استاد داور: دکتر محمد غفاری فرد استاد داور: دکتر حسین رضایی  محل برگزاری : ساختمان ادامه مطلب

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حوا رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حوا رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حوا رحیمی با عنوان  « بررسی ابعاد اجتماعی و ادبی وطن دوستی در شعر معاصر افغانستان؛ مطالعه موردی دیوان خلیل الله خلیلی » دوشنبه 1398/04/24 ساعت 10:00 استاد راهنما: دکتر مسلم نادعلی زاده استاد داور: ادامه مطلب

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید میرآقا نهضت پور

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید میرآقا نهضت پور

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید میرآقا نهضت پور با عنوان  « تأثیر پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا بر امنیت ملی افغانستان   » یکشنبه 1398/04/23 ساعت 8:00 استاد راهنما: دکتر  امیر حاجی یوسفی استاد داور: دکتر جلال درخشه استاد داور: ادامه مطلب

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ضیاءفکرت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ضیاءفکرت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ضیاءفکرت با عنوان  « راهبرد توسعه بانکداری اسلامی در افغانستان براساس مدلswot   » دوشنبه 1398/04/24 ساعت 8:30 استاد راهنما: دکتر  صادقعلی موحدمنش استاد داور: دکتر محسن زنگنه استاد داور:دکتر محمد غفاری فرد  محل برگزاری : ساختمان مرکزی ادامه مطلب