فراخوان مقاله “همایش ملی سبک زندگی قرآنی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی”