قابل توجه دانشجویان “اطلاعیه دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی”

قابل توجه دانشجویان “اطلاعیه دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی”

قابل توجه دانشجویان محترم
عطف به نامه شماره 41/4/4605 مورخ 1398/01/25 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دانشجویانی که تمایل دارند دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت نمایند با پرداخت مبلغ  10/680/000 ریال جهت صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی ( یکساله) به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
اداره خدمات دانشجویی