اداره امور دانشجویی

اداره امور دانشجویی

بسمه تعالی

امور کنسولی :

 صدرو مجوز اقامت : دانشجویان پذیرش شده بعد از حضور در ایران می بایست گذرنامه خود را همراه با 3 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات) ، فرم کنسولی تکمیل شده، مبلغ 20500 تومان ( بیست هزار و پانصد تومان) جهت دریافت مجوز اقامت به امور دانشجویی تحویل دهند.

تمدید مدت اقامت : بیست روز مانده به اتمام اقامت، دانشجویان می بایست گذرنامه خود را همراه با 3 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات)، فرم کنسولی تکمیل شده، مبلغ 20500 تومان ( بیست هزار و پانصد تومان) جهت دریافت تمدید مدت اقامت به امور دانشجویی تحویل دهند.

صدور مجوز خروج و مراجعت : دانشجویانی که نیاز به خروج و مراجعت دارند، می‌بایست بیست روز قبل از تاریخ خروج از کشور گذرنامه خود را همراه با 2 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات)، فرم کنسولی تکمیل شده، مبلغ 2500 تومان ( دو هزار و پانصد تومان ) جهت دریافت مجوز خروج و مراجعت به امور دانشجویی تحویل دهند.

صدرو مجوز خروج قطعی : دانشجویانی که تحصیلاتشان در دانشگاه به اتمام رسیده و نیاز به دریافت خروج قطعی از کشور را دارند،  می بایست بیست روز قبل از تاریخ خروج، گذرنامه خود را همراه با 2 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات)، فرم کنسولی تکمیل شده، مبلغ 2500 تومان ( دو هزار و پانصد تومان ) جهت دریافت مجوز خروج قطعی به امور دانشجویی تحویل دهند.

اداره امور دانشجویی