جلسه دفاع از پایان نامه آقای انور نوری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای انور نوری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای انور نوری

با عنوان  «بررسی صنایع لفظی و معنوی در قصاید سیف فرغانی »

دوشنبه 1398/02/23 ساعت 14

استاد راهنما: دکتر میثم حنیفی

استاد داور: دکتر  مسلم نادعلی زاده

استاد داور: دکتر  منوچهر دانش پژوهان

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس6