جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالله خاوری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالله خاوری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالله خاوری

با عنوان  «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پسا طالبان؛ مطالعه موردی مجمع جهانی اهل بیت(ع) »

چهارشنبه 1398/02/25 ساعت 7:30 صبح

استاد راهنما: دکتر منصور میر احمدی

استاد داور: دکتر  جلال درخشه

استاد داور: دکتر  علی بغیری

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس6