جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید حسن رفعت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید حسن رفعت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید حسن رفعت

با عنوان  «مطالعه تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی ارتکابی اشخاص غیر دولتی در حقوق افغانستان و ایران »

شنبه 1398/02/28 ساعت 11:45 ظهر

استاد راهنما: دکتر  جعفر صادق منش

استاد داور: دکتر  سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر  امید رستمی

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس6