جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالغفور محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالغفور محمدی

با عنوان  «گونه شناسی ادبیات  منظوم هزارگی »

دوشنبه 1398/03/13 ساعت 14 

استاد راهنما: دکتر  مسلم نادعلی زاده

استاد داور: دکتر میثم حنیفی

استاد مشاور: دکتر  منوچهر دانش پژوهان

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس6