جلسه دفاع از پایان نامه آقای منظور حسین رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منظور حسین رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منظور حسین رحیمی

با عنوان  «مطالعه تطبیقی حمایت از امنیت شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق افغانستان و ایران »

شنبه 1398/03/18 ساعت 17 

استاد راهنما: دکتر  محمد یکرنگی

استاد داور: دکتر امید رستمی

استاد داور: دکتر مصطفی پاک نیت

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس6