جلسه دفاع از پایان نامه آقای عصمت الله فیضی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عصمت الله فیضی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عصمت الله فیضی

با عنوان  «بررسی قضایای متواترات در اندیشه فیلسوفان مسلمان و غیر مسلمان »

یکشنبه 1398/03/19 ساعت 17 

استاد راهنما: دکتر  اردشیر محمدی بختیاری

استاد داور: دکتر  سید صادق پیشنمازی

استاد داور: دکتر  عابدی نژاد

 محل برگزاری : دانشکده علوم اسلامی  کلاس کنفرانس