اطلاعیه 4-98 معاونت آموزشی و پژوهشی “قابل توجه دانشجویان ورودی1396”

اطلاعیه 4-98 معاونت آموزشی و پژوهشی “قابل توجه دانشجویان ورودی1396”

اطلاعیه 4-98 معاونت آموزشی و پژوهشی
قابل توجه دانشجویان ورودی1396
طبق ماده 6 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال(چهار نیمسال) است. دانشجویانی که پیش بینی می کنند نمی توانند تا پایان شهریور ماه سال 1398 از پایان نامه خود دفاع نمایند، بایستی در خواست و دلایل خود را با تکمیل فرم کمیسیون بررسی موارد خاص و فرم ارائه گزارش برای تمدید سنوات بابت دفاع از پایان نامه تا تاریخ 1398/04/01 تسلیم این اداره نمایند. قابل ذکر است تمدید نیمسال پنجم پس از تاریخ فوق امکان پذیر نمی باشد.
دریافت فرم ها
آموزشی اداره خدمات آموزشی