جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین علی رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین علی رحیمی

با عنوان  «تحلیل دولت – ملت سازی در افغانستان پسا جنگ سرد (2018-1989»

دوشنبه 1398/03/13 ساعت 15:30

استاد راهنما: دکتر حسن مجیدی

استاد داور: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس 6