جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید سجاد عابدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید سجاد عابدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین علی رحیمی

با عنوان  «مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از خانواده در حقوق افغانستان و ایران »

پنجشنبه 1398/03/23 ساعت 8:00

استاد راهنما: دکتر  محمد امامی پور

استاد داور: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر   امید رستمی

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس 6