جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد علی نیا

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد علی نیا

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدعلی نیا

با عنوان  «مطالعه تطبیقی جرایم سایبری علیه حریم خصوصی اشخاص در حقوق افغانستان و ایران »

دوشنبه 1398/03/27 ساعت 15:45

استاد راهنما: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر امید رستمی

استاد داور: دکتر حسین قاضی زاده

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه سوم