جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جان پویا

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جان پویا

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جان پویا

با عنوان  «مطالعه تطبیقی کودک آزاری در حقوق کیفری افغانستان و ایران »

دوشنبه 1398/03/27 ساعت 14:30

استاد راهنما: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر امید رستمی

استاد داور: دکتر حسین قاضی زاده

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه سوم