جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه قنبری

جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه قنبری

جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه قنبری

با عنوان  «بررسی چالش های سیاسی و اجتماعی جهانی شدن برای افغانستان پسا طالبان »

دوشنبه 1398/04/03 ساعت 17:30

استاد راهنما: دکتر محمد صادق نصرت پناه

استاد داور: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه ( سالن اجتماعات )