جلسه دفاع از پایان نامه آقای سردار عالمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سردار عالمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سردار عالمی

با عنوان  «مطالعه تطبیقی ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از طریق ترک فعل در حقوق افغانستان و ایران »

دوشنبه 1398/04/03 ساعت 16:00

استاد راهنما: دکتر امید رستمی غازانی

استاد داور: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر جمشید غلام لو

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم