جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید سجاد عابدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید سجاد عابدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید سجاد عابدی

با عنوان  «مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از خانواده در حقوق افغانستان و ایران »

دوشنبه 1398/04/03 ساعت 14:30

استاد راهنما: دکتر محمد امامی پور

استاد داور: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر امید رستمی

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم