جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسمعیل نجفی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسمعیل نجفی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسمعیل نجفی

با عنوان  «سیاست خارجی ترکیه در قبال افغانستان پسا طالبان »

دوشنبه 1398/04/03 ساعت 16:30

استاد راهنما: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

استاد داور: دکتر ابوذر گوهری مقدم

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه ( سالن اجتماعات )