جلسه دفاع از پایان نامه آقای روح الله رضایی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای روح الله رضایی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای روح الله رضایی

با عنوان  «مطالعه تطبیقی سیاست کیفری افغانستان و ایران در قبال اموال مرتبط با جرم »

یکشنبه 1398/04/09 ساعت 14:00

استاد راهنما: دکتر محمد یکرنگی

استاد داور: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر امید رستمی

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم